I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "БЕЛЛАРТИ" ЕООД с адресна регистрация гр. София 1606, бул. „Христо Ботев“ 21, ИН по ДДС BG204819465, наричан за кратко ТЪРГОВЕЦ, предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА посредством Интернет магазина www.marine-parts.eu, където за ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.marine-parts.eu на своя компютър или мобилно устройство.

Интернет магазинът   www.marine-parts.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА и Общите условия, посочени тук обвързват всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, който с натискане на бутона „Прочетох, разбрах и съм съгласен с Общите Условия и Политика за Сигурност” се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

С достъпа до уебсайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ гарантира на ТЪРГОВЕЦА и собственик на сайта, че е законно упълномощен да използва уебсайта, както и информацията, предоставена чрез уебсайта.

2. Идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.marine-parts.eu, съхранение на IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.marine-parts.eu, не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

4. След натискане на бутона „Финализирай поръчката”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се съгласява да закупи стоките, намиращи се в неговата КОЛИЧКА. Това действие има правно обвързваща сила. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 5 работни дни, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорните езици са български и английски език, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС или в евровата им равностойност.

II. ДОСТАВКА

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубва на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага при доставката, стоката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ или трето лице се задължават да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В случай, че такъв документ не е осигурен от производителя на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ приема за гаранционен документ издадения разплащателен документ на съответната стока и описаните прилежащи гаранционни условия, описани във Връщане и Гаранция.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на Интернет магазина www.marine-parts.eu не включват опаковане и транспортиране до ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.marine-parts.eu .

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на Интернет магазина www.marine-parts.eu.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от "БЕЛЛАРТИ" ЕООД услуги посредством Интернет магазина www.marine-parts.eu;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ независимо дали е КЛИЕНТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Интернет магазина www.marine-parts.eu в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

14а. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

14б. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, чрез единния формуляр за отказ от договора. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ използва предоставяните услуги.

16. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.marine-parts.eu . 

17.ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Интернет магазина www.marine-parts.eu.

17а.  След получаване на плащането ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, изпратено на следния e-mail адрес office@marine-parts.eu . ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите от него услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите актове  на ЕС - ГДПР и добрите нрави.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА. 

22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, при неговото съгласие и позволяват възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, външните хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. "Бисквитките" позволяват на уеб приложенията да отговарят на вас като на отделни хора. Уеб приложението може да приспособи своите операции към вашите нужди, харесвания и нехаресвания, като събира и помни информация за Вашите предпочитания.

ТЪРГОВЕЦЪТ може да настрои и използва "бисквитки", за да определи кои страници се използват. Това помага на ТЪРГОВЕЦА да анализира данните за трафика на уеб страниците и да подобрява уебсайта си, за да го приспособим към нуждите на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. Използваме тази информация само за целите на статистическите анализи и след това данните се премахват от системата. "Бисквитката" по никакъв начин не дава достъп на ТЪРГОВЕЦА до компютъра или информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, различна от данните, които последния е избрал да споделите с ТЪРГОВЕЦА.

„Бисквитките“ могат да бъдат приети или отказвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, катпоследното може да попречи на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА да се възползва максимално от уебсайта.

23. Външни хипер-връзки могат да бъдат предоставени за удобство на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, но те са извън контрола на ТЪРГОВЕЦА и не се прави никакво представяне по отношение на тяхното съдържание. Използването или разчитането на външни връзки и предоставеното от тях съдържание е на собствен от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА риск.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

24. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

24а. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

25. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

IX. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

26. Търговските марки, имена, лога и марки за услуги (общо наричани "търговски марки"), показани на този уебсайт, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на ТЪРГОВЕЦА и собственик на уебсайта. Нищо, което се съдържа в този сайт, не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право на използване на която и да е търговска марка без предварителното писмено разрешение на собственика на уебсайта.

X. СПОРОВЕ

27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.